FANDOM


25px-Padlock-olive.png  25px-Real-world.png
Đây là bài viết về tập phim. Cho mục đích tìm kiếm vở kịch của Pu-on Tim do Diễn viên Đảo Than Hồng chủ diễn, xem Cậu bé trong núi băng.