FANDOM


x - s - t Katara
Trang chính về Katara | Thể loại chủ đề Katara | Trang định hướng | Thư viện ảnh
Lịch sử
Quyển một: Thủy (85 SDC - 100 SDC) | Quyển hai: Thổ (Mùa xuân 100 SDC) | Quyển ba: Hỏa (Mùa hè 100 SDC)
Các mối quan hệ
Quan hệ của Katara
Vật dụng, trang bị và vũ khí
Bầu nước | Lọ phép | Nhật ký | Vòng cổ
Phương tiện truyền thông khác
Katara trong phim | Katara trong trò chơi | Katara trong tập phim thí điểm